Log in

Literature Updates

 • 20 Aug 2020 8:02 PM | ISDE Office (Administrator)

  Prof Rebecca C Fitzgerald; Massimiliano di Pietro; Maria O'Donovan;Roberta Maroni;Beth Muldrew; Irene Debiram-Beecham et al.

  Read the full abstract...

 • 17 Jul 2020 2:51 PM | ISDE Office (Administrator)

  Yuan-ning Guo MD, MSc, Dong-ping Tian MD, PhD, Qing-yun Gong MD, Hao Huang MD, Peng Yang MPH, Shao-bin Chen MD, Salem Billan MD, Jia-yu He MD, Hai-Hua Huang MD, PhD, Pan Xiong MD, Wen-ting Lin BSc, Dan Guo BSc, Moshe Marom PhD, Ziv Gil MD, PhD & Min Su MD, MSc

  Read the full abstract here...

 • 17 Jul 2020 2:50 PM | ISDE Office (Administrator)

  Katsunori Nishikawa, Tetsuji Fujita, Masami Yuda, Yujiro Tanaka, Akira Matsumoto, Yuichiro Tanishima & Katsuhiko Yanaga

  Read the full abstract here...

 • 15 Jul 2020 3:07 PM | ISDE Office (Administrator)

  Walaa F. Abdelmoaty, Christy M. Dunst, Filippo Filicori, Ahmed M. Zihni, Daniel Davila-Bradley, Kevin M. Reavis, Lee L. Swanstrom & Steven R. DeMeester

  Read the full abstract here...

 • 13 Jul 2020 3:04 PM | ISDE Office (Administrator)

  Chung-Ping Hsu, Cheng-Yen Chuang, Po-Kuei Hsu, Ling-I Chien, Chih-Hung Lin, Yi-Chen Yeh, Han-Shui Hsu & Yu-Chung Wu.

  Read the full abstract here...

 • 07 Jul 2020 12:28 PM | ISDE Office (Administrator)

  Flavio Roberto Takeda, Ulysses Ribeiro Junior, Rubens Antonio Aissar Sallum, Ivan Cecconello

  Read the full abstract...

 • 06 Jul 2020 7:13 PM | ISDE Office (Administrator)

  Lovisa Backemar MD, Asif Johar MSc, Anna Wikman PhD, Janine Zylstra BSc, James Gossage MD, Andrew Davies MD, Jesper Lagergren MD, PhD & Pernilla Lagergren RN, PhD

  Read the full abstract...

 • 06 Jul 2020 7:12 PM | ISDE Office (Administrator)

  Pei-yu Wang MD, Li-dong Xu MD, Xian-kai Chen MD, Lei Xu MD, Yong-kui Yu MD, Rui-xiang Zhang MD, Hai-bo Sun MD, Hui-li Wu MD & Yin Li MD, PhD

  Read the full abstract...

Affiliated SocietiesInternational  Interdisciplinary  Everything Esophageal


The International Society for Diseases of the Esophagus is a 501(c)3 non-profit organization.

General Inquiries: info@isde.net
Membership Questions: membership@isde.net

Powered by Wild Apricot Membership Software