Log in

Literature Updates

 • 15 Aug 2019 5:17 AM | Anonymous

  Qiaoqiao Li, Sha Zhou, Shiliang Liu, Songran Liu, Hong Yang, Lei Zhao, Mengzhong Liu, Yonghong Hu, Mian Xi.

  Click here to read the full abstract.

 • 15 Aug 2019 5:15 AM | Anonymous

  Wei Deng, Wencheng Zhang, Jinsong Yang, Wenjie Ni, Shufei Yu, Chen Li, Xiao Chang, Zongmei Zhou, Dongfu Chen, Qinfu Feng, Xiaohui Chen, Yu Lin, Kunshou Zhu, Xiongwei Zheng, Jie He, Shugeng Gao, Qi Xue, Yousheng Mao, Guiyu Cheng, Kelin Sun, Xiangyang Liu, Dekang Fang, Junqiang Chen, Zefen Xiao.

  Click here to read the full abstract.

 • 15 Aug 2019 5:11 AM | Anonymous

  Yasufumi Koterazawa, Taro Oshikiri, Gosuke Takiguchi, Hiroshi Hasegawa, Masashi Yamamoto, Shingo Kanaji, Kimihiro Yamashita, Takeru Matsuda, Tetsu Nakamura, Yasuhiro Fujino, Masahiro Tominaga, Satoshi Suzuki, Yoshihiro Kakeji.

  Click here to read the full abstract.

 • 29 Jul 2019 1:54 PM | Anonymous

  Betty Zhang, Zainab Najarali, Leyo Ruo, Abdullah Alhusaini, Natalie Solis, Marlie Valencia, Maria Ines Pinto Sanchez, Pablo E. Serrano.

  Click here to read the full abstract.


 • 22 Jul 2019 4:30 AM | Anonymous

  Matthew Egyud, Mohamedtaki Tejani, Arjun Pennathur, James Luketich, Praveen Sridhar, Emiko Yamada, Anders Ståhlberg, Stefan Filges, Paul Krzyzanowski, Jennifer Jackson, Irina Kalatskaya, Wei Jiao, Gradon Nielsen, Zhongren Zhou, PhDf, Virginia Litle, Lincoln Stein, Tony Godfrey.

  Click here to read the full abstract.


 • 21 Jul 2019 4:50 AM | Anonymous

  Basem Azaba, Francisco Igor Macedo, Samuel H. Cass, Caroline Ripat, Syed S Razi, Omar Picado, Dido Franceschi, Alan S. Livingstone, Danny Yakoub.

  Click here to read the full abstract.


 • 21 Jul 2019 4:46 AM | Anonymous

  Brian E. Louie, C. Daniel Smith, Christopher C. Smith, Reginald C. W. Bell, George Kevin Gillian, Jeffrey S. Mandel, Kyle A. Perry, Walter Kurt Birkenhagen, Paul A. Taiganides, Christy M. Dunst, Howard M. McCollister, John C. Lipham, Leena K. Khaitan, Shawn T. Tsuda, Blair A. Jobe, Shanu N. Kothari, Jon C. Gould.

  Click here to read the full abstract.


 • 21 Jul 2019 4:41 AM | Anonymous

  Emily C. Sturm, Whitney E. Zahnd, John D. Mellinger, Sabha Ganai.

  Click here to read the full abstract.

Affiliated SocietiesInternational  Interdisciplinary  Everything Esophageal


The International Society for Diseases of the Esophagus is a 501(c)3 non-profit organization.

General Inquiries: info@isde.net
Membership Questions: membership@isde.net

Powered by Wild Apricot Membership Software