Log in

Literature Updates

 • 01 Apr 2019 6:11 AM | ISDE Office (Administrator)

  Bing-Yen Wang, Wei-Heng Hung, Shiao-Chi Wu, Heng-Chung Chen, Chang-Lun Huang, Ching-Hsiung Lin, Hui-Shan Chen.

  Click here to read full abstract.

 • 01 Apr 2019 6:10 AM | ISDE Office (Administrator)

  Hong Yang, Hui Liu, Yuping Chen, Chengchu Zhu, Wentao Fang, Zhentao Yu, Weimin Mao, Jiaqing Xiang, Yongtao Han, Zhijian Chen, Haihua Yang, Jiaming Wang, Qingsong Pang, Xiao Zheng, Huanjun Yang, Tao Li, Florian Lordick, Xavier Benoit D’Journo, Robert J. Cerfolio, Robert J. Korst, Nuria M. Novoa, Scott J. Swanson, Alessandro Brunelli, Mahmoud Ismail, Hiran C. Fernando, Xu Zhang, Qun Li, Geng Wang, Baofu Chen, Teng Mao, Min Kong, Xufeng Guo, Ting Lin, Mengzhong Liu, Jianhua Fu.

  Click here to read full abstract.

 • 01 Apr 2019 6:08 AM | ISDE Office (Administrator)

  Yelena Y. Janjigian, Johanna Bendell, Emiliano Calvo, Joseph W. Kim, Paolo A. Ascierto, Padmanee Sharma, Patrick A. Ott, Katriina Peltola, Dirk Jaeger, Jeffry Evans, Filippo de Braud, Ian Chau, Christopher T. Harbison, Cecile Dorange, Marina Tschaika, Dung T. Le.

  Click here to read full abstract.

 • 15 Mar 2019 3:32 AM | ISDE Office (Administrator)

  Kensuke Kudoua, Hiroshi Saekia, Yuichiro Nakashimaa, Shun Sasakia, Tomoko Jogoa, Kosuke Hirosea, Qingjiang Hua, Yasuo Tsudaa, Koichi Kimuraa, Ryota Nakanishia, Nobuhide Kuboa, Koji Andoa, Eiji Okia, Tetsuo Ikedaa, Yoshihiko Maeharaa.

  Click here to read full abstract.

 • 11 Mar 2019 3:37 AM | ISDE Office (Administrator)

  Xi, Mian; Yang, Yadi; Zhang, Li; Yang, Hong; Merrell, Kenneth W.; Hallemeier, Christopher L.; Shen, Robert K.; Haddock, Michael G.; Hofstetter, Wayne L.; Maru, Dipen M.; Ho, Linus; Wu, Carol C.; Liu, Mengzhong; Lin, Steven H.

  Click here to read full abstract.

 • 11 Mar 2019 3:35 AM | ISDE Office (Administrator)

  van der Sluis, Pieter C.; van der Horst, Sylvia.; May, Anne M.; Schippers, Carlo; Brosens, Lodewijk; Joore, Hans; Kroese, Christiaan; Haj Mohammad, Nadia; Mook, Stella; Vleggaar, Frank P.; Borel Rinkes, Inne; Ruurda, Jelle P.; van Hillegersberg, Richard.

  Click here to read full abstract.

 • 01 Mar 2019 6:11 AM | ISDE Office (Administrator)

  Yu-Shang Yang, Qi-Xin Shang, Yong Yuan, Xiao-Ying Wu, Wei-Peng Hu, Long-Qi Chen.

  Click here to read full abstract.

Affiliated SocietiesInternational  Interdisciplinary  Everything Esophageal


The International Society for Diseases of the Esophagus is a 501(c)3 non-profit organization.

General Inquiries: info@isde.net
Membership Questions: membership@isde.net

Powered by Wild Apricot Membership Software